برچسب: علی دایی: از دیدن صف کشیدن های مردم برای چندکیلو مُرغ گریه ام می گیرد