برچسب: جزئیات تکان دهنده از متروپُل آبادان از زبان دختری که از زیر آوار زنده بیرون آمد