برچسب: بغض احساسی نادرسلیمانی مقابل دوربین: من آدم اُمُل و دُگم نیستم