کامران تفتی اگر برای تئاتر یک میلیارد تومان دستمزد بگیرم خراب می شوم!


کامران تفتی اگر برای تئاتر یک میلیارد تومان دستمزد بگیرم خراب می شوم!

کامران تفتی اگر برای تئاتر یک میلیارد تومان دستمزد بگیرم خراب می شوم!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.