استاد استادشان را به ما میبندند و دستمزد میلیاردیشان را به نوید محمدزاده میدهند!


استاد استادشان را به ما میبندند و دستمزد میلیاردیشان را به نوید محمدزاده میدهند!

استاد استادشان را به ما میبندند و دستمزد میلیاردیشان را به نوید محمدزاده میدهند!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.